Legalis advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, in de brede zin van het woord.

Dit betekent dat ondernemingen een beroep kunnen doen op onze diensten van bij hun oprichting tot aan hun vereffening, alsook voor de volledige tussenliggende periode.

Er kan zowel, zonder limitatief te zijn, bijstand verleend worden voor het opstellen van oprichtingsaktes, bij het uitvoeren van incasso’s of het indienen van schuldvorderingen in een faillissement of een WCO, bij het onderhandelen van allerlei overeenkomsten bijvoorbeeld tot een overdracht van aandelen of een vereffening….

Voorts kan u op het kantoor ook terecht voor alle mogelijke vragen omtrent verzekeringsrecht, onder andere problemen met betrekking tot het al dan niet verlenen van tussenkomst door een verzekeraar, het afhandelen van schadeclaims en dergelijke meer.

Domeinen:

Handelsrecht (o.a. incasso van facturen)

  • Handelsbetwistingen naar aanleiding van overeenkomsten, concessies, leningen, het innen van openstaande rekeningen, tussenpersonen in de handel, agentuurovereenkomsten, handelshuur, distributieovereenkomsten…

Sociaal recht

  • Ontslagprocedures, opzeggingstermijnen, alle geschillen met werknemers, arbitrage, sociale verkiezingen, loonbeslag, loonsoverdracht, arbeidsongevallen, sociale verplichtingen, arbeidsovereenkomsten met een internationaal karakter…

Vennootschapsrecht en economisch recht

  • Oprichten en vereffenen van vennootschappen, overnames en fusies, statuut van de onderneming, kredieten, procedures op grond van de wet continuïteit ondernemingen, wissel- en chequerecht…

Verzekeringsrecht

  • Geschillen met verzekeraars naar aanleiding van het niet verlenen van tussenkomst, omtrent het bedrag van de tussenkomst …

Sociaal en economisch strafrecht

  • Administratieve en strafrechtelijke verdediging naar aanleiding van sociaal of economisch reglementeringen:
    • Prijszetting, personeelsregister…

Nieuwsberichten aangaande ondernemingen