Legalis advocaten wenst haar dienstverlening steeds te optimaliseren naar haar cliënten toe en is in dit opzicht een geregistreerd dienstverlener onder de kmo-portefeuille, zowel voor advies (registratienummer DV.A245746) als voor opleiding (registratienummer DV.O245745). Verder is Legalis advocaten tevens een erkend vormingsoperator bij het ITAA.

Onder de kmo-portefeuille kunnen kleine tot middelgrote bedrijven genieten van een subsidie bij het verkrijgen van een advies of het organiseren van een opleiding.

Wanneer komt u in aanmerking voor het verkrijgen van een subsidie?

Raadpleeg de voorwaarden voor een subsidie op de website van de kmo-portefeuille.

Let op: ondernemingen in oprichting komen niet in aanmerking voor het verkrijgen van een subsidie.

Waarmee kan Legalis advocaten u van dienst zijn onder de kmo-portefeuille?

Legalis advocaten is gespecialiseerd in vijf domeinen binnen het recht, namelijk ondernemingen, transport, insolventie, internationaal en verkeer.

Binnen deze vijf domeinen biedt Legalis advocaten dan ook opleidingen en advisering aan onder de kmo-portefeuille.

Wat betreft opleiding biedt Legalis advocaten in-house opleidingen op maat aan. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen in het kader van transportrecht (bv. CMR, aansprakelijkheden en documenten), alsook in het kader van het algemeen insolventierecht. Contacteer ons gerust om een opleiding op maat te bespreken.

Wat betreft advies wordt hieronder een niet-limitatieve lijst opgenomen van subsidiabele adviezen:

Ondernemingsrecht

 • Oprichting van een vennootschap en aanvatten van de activiteiten:
  • Welke vennootschapsvorm is aangewezen?
  • Welke risico’s zijn verbonden aan een bepaalde vennootschapsvorm?
  • Waarop moet men letten om rechtsgeldig een vennootschap op te richten?
  • Welke zaken moeten verplicht opgenomen worden in de statuten?
 • Aandeelhoudersovereenkomsten:
  • Welke bepalingen zijn aangewezen (of niet aangewezen) om de continuïteit en de goede werking van het bedrijf te garanderen?
 • Aandelentransacties en overdracht van (een deel van) de onderneming:
  • Welke verschillende soorten transacties zijn er?
  • Wat zijn de voor- en de nadelen van deze transacties?
  • Welk soort transactie is aangewezen in een concreet geval?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor de overdracht van de onderneming aan een familielid?
 • M&A:
  • Welke wijze van fusie, splitsing of overname is aangewezen in een concreet geval?
  • Advies aangaande de blootstelling van een over te nemen bedrijf wat betreft mogelijke aansprakelijkheden
  • Wat zijn de gevolgen voor lopende overeenkomsten?
 • Algemene voorwaarden:
  • Welke clausules zijn een must om op te nemen, afhankelijk van de sector?

Transportrecht

 • Transportdocumenten:
  • Welke transportdocumenten zijn noodzakelijk?
  • Hoe dient men een bepaald transportdocument op een correcte wijze in te vullen?
 • Wijze van verkoop (Incoterms):
  • Welke wijze van verkoop is aangewezen in een concreet geval?
 • Advisering aangaande de wijze van transport en de bijhorende aansprakelijkheden

Insolventierecht

 • Gerechtelijke reorganisatie:
  • Wat is de aangewezen strategie en de kans op slagen van een gerechtelijke reorganisatie?
  • Onder welke vorm vindt de gerechtelijke reorganisatie het best plaats?
 • Faillissement:
  • Strategisch advies aangaande het al dan niet aanvragen van het faillissement, c.q. vereffening
 • Herstructurering
  • Strategisch advies omtrent interne reorganisaties en herstelmaatregelen

Internationaal (privaat)recht

 • Advies aangaande buitenlandse tewerkstelling
 • Advies aangaande de samenwerking met buitenlandse partners en de juridische aandachtspunten

Verkeersrecht

 • Geen subsidiabele adviesmogelijkheden

Wat komt in aanmerking?

Qua opleiding komt het volgende in aanmerking voor subsidiëring onder de kmo-portefeuille:

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming én gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Een werkende in een onderneming is een persoon die voldoet aan één van de volgende beschrijvingen:

 • een persoon die binnen een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is en zijn activiteit uitoefent binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten);
 • een persoon die voornamelijk als bestuurder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
 • een natuurlijk persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
 • een helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
 • een meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)

Is de bestuurder een vennootschap, dan komen de werkenden van deze besturende vennootschap niet in aanmerking voor steun.

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten zijn beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • Er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, dewelke ondertekend dient te worden.
 • De opleiding moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • De steunaanvraag kan gebeuren vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Na de opleiding krijgt iedere deelnemer een gepersonaliseerd vormingsattest.

Qua advies komen de volgende zaken in aanmerking voor een subsidie:

Twee types advies komen in aanmerking voor een subsidie:

 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

De dienstverlening moet verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking. Verder komt de implementatie van het advies tevens niet in aanmerking.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de kmo-portefeuille.

Wat komt niet in aanmerking?

Specifiek voor de dienstverlening van Legalis advocaten, komen de volgende zaken bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een subsidie:

 • Implementatie van een advies
 • Bemiddeling en minnelijke onderhandelingen
 • Geschillenbeslechting, zowel arbitrage als een gerechtelijke procedure
 • Het stopzetten of ontbinden van een vennootschap
 • Advies in verkeersrecht
 • Wettelijke verplichtingen in de bouwsector
 • Het reviseren van een ontwerp van een overeenkomst

Hoeveel subsidie kan u verkrijgen indien u in aanmerking komt?

Dit is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt?

De officiële grootte van uw kmo hangt af van uw:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal

Een schematisch overzicht:

 WerknemersOmzetBalanstotaal
Kleine onderneming< 50 VTE*< of = € 10.000.000< of = € 10.000.000
Middelgrote onderneming< 250 VTE*< of = € 50.000.000< of = € 43.000.000

* VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Let op: indien uw onderneming deel uitmaakt van een groep, bepaalt de groepsstructuur mee de grootte van uw onderneming.

Meer informatie vindt u terug op de website van de KMO-portefeuille.