Als één van de weinige kantoren kan Legalis advocaten stellen gespecialiseerd te zijn in het vervoersrecht.

Bij elke vraag of elk probleem inzake onder andere vervoersvergunningen, CMR en ladingzekering kan het kantoor praktische oplossingen bieden. Verder is het kantoor ook thuis in het vervoersstrafrecht.

Hierbij kan ook aangestipt worden dat Legalis advocaten kan steunen op een jarenlange ervaring in het verkeersrecht. Zowel de strafrechtelijke als de burgerrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank en de Rechtbank van Eerste Aanleg, als burgerlijke partijstellingen en de afhandeling van burgerlijke belangen voor deze rechtbanken kunnen aan het kantoor toevertrouwd worden.

Domeinen:

CMR

Zo goed als elk internationaal transport wordt heden ten dage gereguleerd door de CMR-Conventie. Deze Conventie regelt de rechten en plichten van de partijen die betrokken zijn bij een transportovereenkomst. Sinds 1999 is ook Belgisch nationaal transport onderworpen aan de CMR-Conventie.

Legalis advocaten heeft doorheen de jaren een gedegen kennis en ervaring opgebouwd voor wat betreft de toepasselijkheid, de inhoud en de relevantie van de CMR-Conventie.

Deze Conventie bepaalt onder andere de fundamentele rechten en plichten van vervoerders voor wat betreft transportdocumenten, aanvaarding van goederen, de correcte uitvoering van het transport, de levering van goedering, aansprakelijkheid, verjaring, enz.

Vervoersstrafrecht

Men kan niet spreken van een “vervoersstrafrecht” als zodanig. Vervoerders zijn echter wel onderworpen aan een aanzienlijke hoeveelheid strafrechtelijke bepalingen, die zowel een nationale als Europese herkomst hebben (rij- en rusttijden, ADR, enz.)

Legalis advocaten heeft reeds vele vervoerders bijgestaan in juridische procedures, en is daardoor ook voldoende onderbouwd om een preventieve aanpak te voorzien voor haar cliënteel, bijvoorbeeld door de handelswijzen bij te schaven om op die manier eventuele strafrechtelijke inbreuken te voorkomen dan wel te beëindigen naar de toekomst toe.

Incasso van vrachtprijzen

Geen enkel bedrijf kan blijven bestaan als de inkomsten stil vallen. Legalis advocaten heeft ruime ervaring in het innen van vrachtprijzen, en kan dienaangaande vaak betere resultaten voorleggen door een doorgedreven werkwijze met o.a. beslag op borgstellingen en bankrekeningen.

Wat als vervoerscommissionair?

Legalis advocaten heeft zich toegelegd op het statuut van tussenpersonen in het vervoer: vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en commissionair – expediteur.

Voorschriften van sociaalrechtelijke aard

België is zeker geen eenvoudig land om een vervoersbedrijf te leiden: getuige hiervan zijn de talloze sociaalrechtelijke verplichtingen die op vervoerders wegen: arbeidsvoorwaarden, arbeidsduur, rij- en rusttijden, sociale bescherming… Legalis advocaten kan u adviseren in de toepasselijkheid van reglementeringen, controles, sancties.

Allerlei

Talloze juridische vragen dringen zich op aan elke juridische ondernemer: aansprakelijkheid bij overslag van goederen, overeenkomsten voor opslag van goederen, vereisten milieuvergunning voor opslag en/of overslag, prijsaanpassingen gedurende de overeenkomst, raamovereenkomsten, toepasselijk recht bij multimodaal vervoer enzovoort. Legalis advocaten beschikt over de nodige documentatie om u hier in bij te staan.

Nieuwsberichten aangaande transport